Hjemmesiden bruger cookies. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om cookiesOK
Online læringsforløb støtter sundhedsfagliges digitale kompetencer

Online læringsforløb støtter sundhedsfagliges digitale kompetencer

06. oktober 2021

Af Malthe Bendix Søgaard

Hvordan opnår vi et generelt løft af praksisnære, digitale kompetencer hos sundhedsfaglige medarbejdere, så de på bedst mulig vis kan løse fremtidens kerneopgaver med teknologi?

Den 27. september 2021 deltog digiS-projektet i CareNet Temadagen om træning og rehabilitering med velfærdsteknologi. Her holdt Karen Tambo Christiansen, projektleder på digiS, et oplæg om kompetenceudvikling, teknologitilegnelse, digital læring med udgangspunkt i digiS’ arbejde, der blandt andet satte fokus på, hvordan vi opnår et generelt løft af praksisnære, digitale kompetencer hos sundhedsfaglige medarbejdere.

Og netop dette er essensen af digiS-projektets arbejde. Som led i den nationale digitaliseringsstrategi valgte Sundheds- og Ældreministeriet at sætte fokus på behovet for at udvikle sundhedsfagliges digitale kompetencer.

Herpå igangsatte Region Midtjylland et nyt projekt kaldet digiS, som skulle bidrage til et generelt løft af praksisnære, digitale kompetencer hos sundhedsfaglige, hvilket i sidste ende skulle understøtte udvikling, implementering og udbredelse af sundhedsteknologiske løsninger til gavn for borgerne.

Projektets mål er at udvikle differentieret kompetenceudvikling til alle målgrupper. Det skal bidrage til, at sundhedsfaglige bedre kan forstå og anvende teknologier inden for sundhedsområdet. Forløbene skal blandt andet gøre de sundhedsfaglige mere klar til digital kommunikation, etisk dilemmahåndtering og understøtte, at de trygt og motiveret kan indgå i udvikling og implementering af nye telesundhedsløsninger.

Læringsforløb til sundhedsfaglige

Et af projektets resultater er udvikling og produktion af en række læringsforløb målrettet til sundhedsfaglige og ledere i kommuner, regioner og hos praktiserende læger samt studerende på sundhedsuddannelserne.

Løsningen består af i alt seks online forløb, som alle er frit tilgængelige for offentligheden.

Dyk ned i læringsforløbene herunder:

-          Hvorfor teknologi i sundhedspraksis?

-          Teknologi og etisk dilemmahåndtering

-          Vurdering af match mellem borger og teknologi

-          Videosamtaler med borgere

-          Forstå data i sundhed

-          Understøt den digitale medarbejder - et spor specifikt målrettet til personer i ledelsesstillinger.

CareNet har taget en snak om forløbene med projektmedarbejder på digiS, Rikke Storck, uddannelses- og digitaliseringskonsulent hos Center for Kompetenceudvikling i Region Midtjylland.

- De sundhedsfaglige er en drivende kraft, når det gælder om at udnytte nye teknologiske og digitale muligheder til at skabe nye og langt bedre muligheder for patienter og deres pårørende. Deres nysgerrighed, mod og lyst til at prøve sig frem er afgørende for, at fremtidens sundhedsvæsen lykkes med implementering af teknologi til bedst mulig gavn for patienterne, fortæller hun og fortsætter:

- Gennem digiS har vi udviklet seks online læringsforløb, der netop giver de sundhedsfaglige mulighed for at udvikle sig mod et styrket digitalt mindset og sæt af kompetencer. Læringsforløbene, der er online, giver mulighed for fleksibilitet og geografisk uafhængighed, så medarbejdere kan bruge materialet når som helst og hvor som helst, på tværs af kommuner og regioner.

Forløbene kan gennemføres individuelt, men er særligt egnede til at understøtte fælles refleksion, videndeling og læring i den praksis, hvor ny teknologi implementeres som del af den sundhedsfaglige opgave.

De seks læringsforløb har hver især forskellige tematikker, der er praksisrettede og visuelt engagerende. Hvert forløb er udviklet og planlagt ud fra en lineær struktur, hvor deltageren starter et sted og derfra følger en læringssti med materiale, de skal igennem.

Konceptet giver også mulighed for, at forløbenes læringsprodukter kan bruges alene eller sættes sammen på nye måder i forhold til målgruppen og den praktiske kontekst.

- En grundsten i konceptet er tanken om, at læring fra onlineforløbene har de bedste betingelser, når den er koblet til læring i grupper for eksempel i afdelinger eller teams, hvor ledere og medarbejdere mødes omkring hverdagens udfordringer, deres tvivl og deler gode erfaringer gennem fælles refleksion, for eksempel over hvilke patientgrupper en given teknologi egner sig til, fortæller Rikke Storck.

Konceptet skaber ifølge hende grundlag for dialog om den indholdsmæssige del af onlineforløbene. Medarbejdere og ledere kan for eksempel anvende visuelle scenarier, såsom tegninger og dilemmafilm fra onlineforløbene, til at aktivere forskellige former for refleksion over egen rolle og egen praksis på arbejdspladsen.

Og netop de fælles refleksive processer kan blandt andet bidrage til at fremme forståelsen af samspillet mellem digitalisering og kerneopgaven.

- Vi håber, at vi med læringsforløbene kan give medarbejderne adgang til løbende læring om digitalisering, og vi på den måde kan hjælpe lederne i deres arbejde med at understøtte deres medarbejdere i at udvikle deres viden, handlekompetence og indsigt indenfor det digitale, forklarer Rikke Storck.

Forløbene får gode tilbagemeldinger

Og læringsforløbene har skabt en positiv effekt og fået gode tilbagemeldinger ude i praksis. Evalueringen af projektet viser, at et online læringsforløb støtter sundhedsfaglige i deres anvendelse af teknologier samt deres forståelse og overvejelser omkring digital sundhed.

Derudover har læringsforløbet flere steder styrket en læringskultur. Læringsforløbene gør det muligt at samarbejde om læring og kompetenceudvikling på nye måder, for eksempel ved, at deltagerne tager forløbet online sammen med hinanden og/eller bruger refleksionsspørgsmål og drejebøger på fælles dialogmøder.

Med andre ord har det vist sig, at læringsforløbene med stor fordel kan gennemføres i tilknytning til den konkrete arbejdssituation og i samarbejde med kollegaerne.

En sundhedsfaglig medarbejder, der har benyttet sig af digiS’ online læringsforløb, fortæller:

- Det er vigtigt, at vi hele tiden gentænker og overvejer, det vi laver og gør i vores arbejde med de nye teknologier – refleksionen kvalificerer vores faglighed og håndtering.

Men evalueringen af projektet peger også på, at brugen af det det digitale læringsforløb ’Teknologi og etisk dilemmahåndtering’ ikke nødvendigvis understøtter, at læring finder sted på arbejdspladsen.

Flere af forløbets deltagere peger nemlig på, at læring og læreprocesser fra forløbet bliver for den enkelte medarbejder og kun er noget, der på medarbejderens eget initiativ knyttes an til arbejdssituationer og møder.

Det betyder ifølge Rikke Storck ikke, at de digitale læringsforløb er uegnede til at understøtte organisatorisk læring. Men at de i digiS-projektet skal fokusere på at understøtte de ledere og medarbejdere i at implementere læring og kompetencer fra digitale læringsforløb.

- Vi har overordnet set fået rigtig gode tilbagemeldinger fra sundhedsfaglige, der benytter sig af vores læringsforløb. Mange mener, at den viden de får på forløbene, er relevant, og de refleksive tilgange, der trænes, er højaktuelle. Evalueringen viser dog også, at vi stadig har et arbejde foran os, når det kommer til at anvende forløbene på optimal vis i praksis, fortæller Rikke Storck og fortsætter:

- Jeg tror, at vi generelt set skal være meget opmærksomme på de øgede krav til medarbejderne fra de mere digitale omgivelser. Det tyder på, at vi skal interessere os meget mere for, hvilke rammer for læring og kompetenceudvikling, vi stiller til rådighed for medarbejderne – så arbejdspladsens rammer meningsfuldt støtter løsningen af kerneopgaven med teknologi og støtter, at medarbejderne kan øve sig i trygge miljøer og afprøve nye roller sammen med borgere. Det digitale arbejdsmiljø bliver noget, vi skal forholde os til, for det kræver mange ressourcer for den enkelte medarbejder at lære at gøre tingene på nye måder og indgå i nye relationer med mennesker og teknologi, slutter hun.

Læringsprodukterne er udarbejdet i et samarbejde mellem midtjyske kommuner (KOSU), Region Midtjylland, VIA University College, SOSU-skolerne i Midtjylland, Aarhus Universitet og Praktiserende Lægers Organisation.

Læs mere om læringsforløbene og prøv dem her.

Vil du vide mere om digiS og læringsforløbene kan du kontakte Rikke Storck på: ristor@rm.dk